CGTech INC.

ประวัติบริษัทโดยสังเขป


CGTech (ซีจีเทค) มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองเออรไวนทางใตของลอสแองเจลิส แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมรกาิ เปนผ ูนําในเทคโนโลยซอฟต ี แวร  จําลองการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร NC นับตั้งแตกอตั้งในปพ.ศ. 2531 เปนตนมาผลิตภัณฑซอฟตแวรชั้นนําของเราVERICUT (เวอรีคัท) ไดกลายมาเปนมาตรฐานในอุตสาหกรรม “การผลิต”ซอฟตแวร VERICUT ของ CGTechซึ่งมีสํานักงานกระจายอยูทั่วโลก ถูกนําไปใชในบริษัท มหาวิทยาลัย/โรงเรียนอาชีวศึกษา และหนวยงานของรัฐทุกขนาด ตลอดจนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รถยนต การขนสงทางบกแมพิมพเครื่องใชภายในบาน การผลิตไฟฟา และอุตสาหกรรมหนัก

CGTech ไดสัมผสกั บวั ิธีการผลตและ ิเทคโนโลยีใหมๆ ทั่วโลกอยางตอเนื่องตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางรวดเร็วนอกจากสํานักงานใหญในสหรัฐอเมรกาแล ิ ว CGTech ยังมีสํานกงานสาขา ัในสหราชอาณาจักร เยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลี ญี่ปุน จีน อินเดีย บราซิลสิงคโปรเกาหลใตี และรสเซ ั ีย นอกจากนี้เรายังเปนบริษัทในระดับนานาชาติที่มีเครือขายตัวแทนขายทั่วโลก

จุดแข็งของบริษัท


CGTech ยังคงสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรดานเทคโนโลยีที่ใชงานอยอยู างตอเนื่อง ผูใชงานโปรแกรม VERICUTนี้ไดแกผูผลิตเครื่องจักรชั้นนําของโลกผูผลิต CAD/CAM และผูผลิตซอฟตแวรดานการผลิต

● การลงทุนใน VERICUT เปนมากกวาแคเพียงการซื้อซอฟตแวรแตคือการไดรวมงานกับพันธมิตรดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไดรับการพัฒนาที่สุดอีกดวย

● ผลตภิ ณฑั หล กของ ั CGTech นั้นเราไดมีการพัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทดังนั้นจึงสามารถปรับเปลี่ยนแกไขไดอยางรวดเร็วตามความตองการ

● CGTech ยังคงรักษาอัตราความมั่นคงในดานการขาย  ดานวศวกรสน ิ บสน ั ุนลูกคา ตลอดจนในรานตัวแทนจําหนายไดในอัตราที่สูงมาก ดวยเหตุนี้ ลูกคาจึงสามารถสรางสัมพันธภาพทางธุรกิจกับผูรับผิดชอบที่มีประสบการณมากมายไดอยางยาวนาน

● CGTech กอตงขั้ นในป ึ้ พ.ศ. 2531และเปนบริษัทเอกชนที่บริหารดวยเงินลงทุนของตนเอง 100% ดวยเหตุนี้เราจึงสามารถวางแผนงานระยะยาวไดโดยไมมีแรงกดดันจากผูลงทุน ผูถือหุนหรือจากบริษัทแม

● มีผูใชงาน VERICUT ที่ผานการฝกอบรมจํานวนมากในเกือบทุกประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว

● CGTech ไดสัมผัสกับวิธีการผลิตและเทคโนโลยใหม ี ๆ จากทวโลกอย ั่เสมอ ูจึงทําใหเราสามารถตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางรวดเร็ว

● CGTech ยังคงเปนพันธมิตรที่เชื ่อถือไดในเรื ่อง “การผลิต” อยางตอเนื่องในฐานะผูจําหนาย/ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากบริษัทยักษใหญหลายแหงทั่วโลก

ความสามารถด้านเทคโนโลยี ของเราที่น่าสนใจ


ซอฟตแวรจําลอง NC “VERICUT”สามารถนําไปใชจําลองตัดชิ้นสวนบนคอมพิวเตอรกอนการตัดเฉือนจริงจึงสามารถลดความเสียหายของชิ้นสวนเครื ่องจักรกล อุปกรณจับยึดและเครื่องมือ ตลอดจนชวยลดความผิดพลาดจากการชนของเครื่องจักรไดไมเพียงแคกําจัดขอผิดพลาดเทานั้นแตหากใชโมดูลที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดเวลาไซเคิลไทมของโปรแกรม NCและเพิ่มประสิทธิภาพการแมชชีนนิ่งใหดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ VERICUT ยังมีฟงกชั่นที่มีประโยชนมากมาย เชน ฟงกชั่นการวัดที่แมนยําโดยใชแบบจําลองในกระบวนการ (โมเดลของแขงในกระบวน ็การตัด), การตรวจสอบ (การสรางแผนงานตรวจสอบ) เปนตน

● การจําลอง
การใชงานจริงที่ยอดเยี่ยมดวยความเร็วสูงและความแมนยําสูง —ดวยการจําลองจากของแข็ง 3 มิติ (3DSolid) เราสามารถวาดภาพการทํางานของเครื ่องจักรกลเพื ่อการผลิต และสภาพการตัดเฉือนวัสดุไดดวยความรวดเร็ว
● การตรวจพิสูจน
แกไขความผิดปกติกอนเครื่องทํางานจริง — ตรวจสอบความผดปกต ิ ิตางๆ ที่เกิดจาก Error ของโปรแกรมNC อาทิการชนตางๆ การตัดมากไปหรือการตัดไมหมด เปนตน

● การตรวจสอบ
การตรวจสอบโมเดลระหวางแมชชีนนิ่ง —
ตรวจสอบขนาดมิติหรือรูปทรงของชิ้นงานแมชชีนนิ่งดวยความแมนยําสูงอยางละเอียด จากนั้นประเมินขอมูลการตัด แลวประมวลผลออกมาเปนรายงานหรือคําสั่งการ

● การเพิ่มประสิทธิภาพ
ใชเครองจื่ ักรกลเพอการผลื่ ิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด —
ปรับความเร็วปอนใหเหมาะสมตามเงื่อนไขและโหลดการตัดที่มักเปลี่ยนแปลงขณะแมชชีนนิ่ง

เช็คการชนดวยการจําลองเครื่อง
โมดูล Force-Turning
โมดูลเพ ื่ อการเพ ิ่มประสิทธิภาพ Force-Milling

ติดต่อสอบถาม – ช่องทางติดต่อ

CGTech ประเทศญี่ปุ่น
ที่อยู่: เลขที่ 1-5-3 อาคาร ERG Bldg. ชั้น 3 นิชิ – อิเคะบุคุโระ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 171-0021
โทรศัพท์: +81(0)3-5911-4688
แฟกส์: +81(0)3-5911-4689
อีเมล: info@cgtech.co.jp
CGTech ประเทศสิงคโปร์
ที่อยู่: PO Box 074 ประเทศสิงคโปร์ 914003
โทรศัพท์: +65 6638 6455
อีเมล: info.ap@cgtech.com
CGS ASIA CO., LTD.
ที่อยู่: 191/83 CTI ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-661-9620
แฟกส์: 02-661-9621


Contact us