OKUMA Corporation

เม ื่ อเดือนสิงหาคมที่ผานมา โอคุมาไดสงมอบเคร ื่ องแมชชินน ิ่ งเซ็นเตอรแบบเสาคูสูลูกคาท ั่วโลกแลว กวา 10,000 เคร ื่ อง เคร ื่ องแมชชีนน ิ่ งเซ็นเตอรแบบเสาคูของโอคุมาไดรับความนิยมจากลูกคาท ั่วโลกในฐานะ เคร ื่ องจักรอัจฉริยะ (รองรับระบบอัตโนมัติ, ชวยเพ ิ่มประสิทธิภาพการผลิต) ที่เปนมิตรตอส ิ่ งแวดลอม

Continue reading

CGTech INC.

CGTech เป็นบริษัทชั้นนำด้านการ จำลองเครื่อง NC กาตรวจพิสูจน์ และ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพมี สำนักงานใหญตั่้งอยูที่เมืองเออรไ์ วนท์ าง ตอนใต้ของลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

CADMAC Co., Ltd.

บริษัทฯ ก่อตั้งมานานกว่า 4 ศตวรรษครึ่ง พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรม CAD/CAM สำหรับงานแผ่นโลหะ พร้อมให้บริการดูแลเรื่องการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ ให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 2,500 บริษัท มีผลงานแผ่น โลหะจำนวนกว่า 5,000 แผ่น และใน

Continue reading

TAKIGEN (THAILAND) CO., LTD.

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม บริษัททาคิเก็นมีสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นมากมายถึง 8,000 ชนิด โดยเรามีนโยบายในการตอบสนองความต้องการของ ทุกด้านอุตสาหกรรมและทุกเขตพื้นทีี่

Continue reading

KS SANGYO CO., LTD.

ข้อมูลบริษัท(ดำเนินกิจการมา 40 ปี ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 28 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1975) ผู้บุกเบิกการผลิตสปริงมาตรฐาน
KSSC มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อความก้าวหน้าทางเทคนิค
ด้วยสินค้าหลากหลายชนิดที่มาพร้อมคุณภาพที่เชื่อถือได้

Continue reading

EVERLOY SHOJI CO., LTD.

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2481 บริษัทฯ ได้วางรากฐานที่มีในวันนี้ด้วยศักยภาพการพัฒนา และ เทคโนโลยีที่เน้นการผลิตและจำหน่ายซีเมนต์คาร์ไบด์และหัวฉีดสเปรย์เป็นสำคัญ

Continue reading

Accurate.inc

บริษัทที่มีส่วนแบ่งในตลาดสูงด้านการผลิตและจำหน่ายสปริงที่ได้มาตราฐานภายใต้แบรนด์ของตัวเอง โดยมีจุดเด่นในการให้บริการหลังการขายเช่น ทำการติดตามสินค้าหลังจากใช้งานแล้วเป็นเวลาเพื่อการซ่อมแซม สามารถดูสปริงทางออนไลน์บน

Continue reading

METROL CO., LTD.

ผู้ผลิตเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งอย่าง แม่นยำชั้นนำของโลกที่ให้บริการเพื่อ รองรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน

Continue reading

NS TOOL CO., LTD.

NS TOOLโดยการจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งยังหาโอกาสนำเสนอ เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย การจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และการหาทางออกสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น และบริษัทยังคาดหวังที่จะเป็น หุ้น

Continue reading

SANKYO WORKS (THAILAND) CO.,LTD.

มีการสร้างโรงงานการผลิตในหลายประเทศคือ ญี่ปุ่น อเมริกา จีน และเวียดนาม
เหตุผลที่สร้างฐานที่ดั้งในหลายๆประเทศเพื่อสนับสนุนการ บริการ การขาย ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการจัดการ

Continue reading

JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.

เครื่องจักรที่ไม่ควรพลาด เครื่องปั๊มชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงานเจียรความเที่ยง สูง และเครื่องตัดปาด-บากท่อ ภายใต้แนวคิด เครื่องปั๊ม ขึ้นรูป “ขนาดเล็กและความเร็วสูง” และปากกาจับชิ้นงาน ที่ “แม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพ”

Continue reading