SANKYO WORKS (THAILAND) CO.,LTD.

มีการสร้างโรงงานการผลิตในหลายประเทศคือ ญี่ปุ่น อเมริกา จีน และเวียดนาม
เหตุผลที่สร้างฐานที่ดั้งในหลายๆประเทศเพื่อสนับสนุนการ บริการ การขาย ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการจัดการ
กลุ่มทั้งหมดจะเข้าไปในจุดยุทธศาลตร้ไนประเทศ
ที่จะคอยสนับสนุน ในเรื่องการขนส่ง การขาย
การผลิตและพัฒนาสินค้า
ให้เป็นประโยซนแก่ลูกค้าในแต่ละพื่นที่
รวมถึงการแข่งขั้นในเรื่องราคา
การปรับการผลิตให้เหมาะสมกับพุนทฺทั้น
ประเภทพังกขั้นต่างๆและการติดต่อร่วมมีอกันอยางมี
ประสิทธิภาพในชุดยุทธศาสตร์ต่างถือว่าเป็นจุดแข็งของพวกเรา


Contact us