OKUMA Corporation

About Okuma Techno (Thailand) Ltd

โอคุมาไดกอต ั้ งข ึ้นในประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2441 เปนแบรนดผูผลิตเคร ื่ องจักรแมชชีนทูล CNC ตั้งแตเคร ื่ องกลึง เคร ื่ องแมชชีนน ิ่ งเซ็นเตอรเคร ื่ องจักรข ึ้ นรูปหลายภารกิจ และเคร ื่ องเจียรแบบครบวงจร ระดับช ั้ นนําของโลก

บริษัทโอคุมา เทคโน (ไทยแลนด) จํากัด กอต ั้ งข ึ้นในป 2543 เพ ื่อใหบริการดานงานขาย ติดตั้ง ใหคําแนะนําการใชงานเคร ื่ องจักร รวมถึงใหบริการงานซอมเคร ื่ องจักรของลูกคาโอคุมาในประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โอคุมาไดยายบริษัทไปที่ กรุงเทพฯ และเปดอาคารใหมเปนศูนย การเรียนรูดานเทคนิคแบบครบวรจร เพ ื่ อขยายกิจการดานการขาย งานฝกอบรมดานเทคนิคใน หลักสูตรตางๆ และงานบริการหลังการขาย

สํานักงานใหมตั้งอยูบนทางคูขนานมอเตอรเวยฝงขาเขา หางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที ซึ่งสะดวกตอการเดินทางของลูกคาจากตางประเทศ บริษัทโอคุมา เทคโน (ไทยแลนด) จํากัด ไดเพ ิ่ มศักยภาพงานบริการดานเทคนิค ตั้งแตการเทสคัต ชิ้นงานตัวอยางบนเคร ื่ องจักรจริง การบริการท ี่ รวดเร็ว หลักสูตรฝกอบรมการใชเคร ื่ อง รวมท ั้ งการนําเสนอ โซลูชั่นเชิงวิศวกรรมที่ดีที่สุดท ี่ สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาได

Okuma Techno (Thailand) Ltd

จุดแข ็งของโอคุมา

2022 โอคุมาฉลองครบรอบ 124 ป ของการกอต ั้ งบริษัท เคร ื่ องจักรแมชชีนทูลของโอคุมา ไดรับความไววางใจจากลูกคาเปนจํานวนมาก ทั้งในดานการตัดเฉือนชิ้นงานที่ตองการความเท ี่ ยงตรงสูง สมรรถนะเคร ื่ องจักรท ี่ แข็งแกรง และอายุการใชงานท ี่ ยาวนาน

โอคุมามุงม ั่นในการแกปญหาทางดานเทคนิคที่ผูผลิตเคร ื่ องจักรควรคิดใหแทนลูกคา ต ั้ งแตการรักษา สมรรถนะการตัดเฉือนที่ถูกตองแมนยํา แมในสภาพแวดลอมที่รอน คุณภาพพ ื้ นผิวช ิ้ นงานท ี่ เรียบไรรอยตอ จากแรงส ั่ นสะเทือนของเคร ื่ องท ี่ เส ื่อมสภาพการจากใชงาน เราไดคิดคนเทคโนโลยีอัจฉริยะซ ึ่งเปนเอกลักษณ เฉพาะโอคุมา คือการหลอมรวมระบบเคร ื่องกล และระบบคอนโทรลไฟฟาใหเปนหน ึ่ งเดียวเพ ื่ อเพ ิ่ มผลผลิต ใหกับลูกคาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีควบคุมคาความละเอียด “Thermo-Friendly Concept” ที่ไมเหมือนใครของโอคุมา ดวยการ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ” ที่เกิดข ึ้ นรอบๆ เคร ื่ องจักรแลว แปลงเปนคาชดเชยสูสภาวะการตัดเฉือนโลหะที่ยังคงความแมนยํา และชวยประหยัดพลังงานภายใตสภาพ แวดลอมของเคร ื่ องจักรที่รอน และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

“Thermo-Friendly Concept” ยังชวยลดการปลอยกาซ CO2 ไดโดยอัตโนมัติโดยไมตองใชเคร ื่ อง ระบบคูลล ิ่ ง หรือปรับระบบแอรใหทํางานหนักเพ ื่ อควบคุมการตัดเฉือนที่ถูกตองแมนยํา ตัวอยางผล การประหยัดพลังงานของเคร ื่ องกลึง CNC แบบ 1 SADDLE ในรุน LB3000EXII จะชวยลดเวลาที่ตอง อุนเคร ื่ องกอนเร ิ่ มงาน และลดเวลาการทํางานเพ ื่ อชดเชยคา OFF-SET ในเครื่ องจักรจากเดิมที่ตองใช วันละ 68 นาทีเหลือเพียงวันละ 3 นาทีสามารถลดการปลอยกาซ CO2 ได 0.2 ตัน / เคร ื่ อง / ป เคร ื่ องจักรโอคุมากวา 120 รุนท ี่ เหมาะกับช ิ้ นงานที่ตองการความเท ี่ ยงตรงสูงท ี่ไดรับความไววางใจจาก ลูกคาจํานวนมาก พิสูจนไดจากการสงมอบเคร ื่ องจักรใหกับลูกคาท ั่วโลกมากกวา 50,000 เคร ื่ อง

ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีเฉพาะของโอคุมา

เม ื่ อเดือนสิงหาคมที่ผานมา โอคุมาไดสงมอบเคร ื่ องแมชชินน ิ่ งเซ็นเตอรแบบเสาคูสูลูกคาท ั่วโลกแลว กวา 10,000 เคร ื่ อง เคร ื่ องแมชชีนน ิ่ งเซ็นเตอรแบบเสาคูของโอคุมาไดรับความนิยมจากลูกคาท ั่วโลกในฐานะ เคร ื่ องจักรอัจฉริยะ (รองรับระบบอัตโนมัติ, ชวยเพ ิ่มประสิทธิภาพการผลิต) ที่เปนมิตรตอส ิ่ งแวดลอม

เทคโนโลยีที่ชวยประหยัดพลังงานท ี่เปนเอกสิทธ ิ์เฉพาะของโอคุมาซ ึ่ งมีสวนชวยในการลดการ ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

“Thermo-Friendly Premium” รับประกันคาความคลาดเคล ื่อนไมเกิน 16μm (ทิศทางแกน X)แมการ ตัดเฉือนช ิ้ นงานอยางตอเน ื่องภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพ ิ่ มคาความละเอียดไดกวา เคร ื่ องรุนกอนหนาไดถึงเทาตัว

“ECO Suite Plus” ที่ใหทั้งความเท ี่ ยงตรงสูงในการตัดเฉือนโลหะ และชวยประหยัดพลังงาน (ลด การปลอยกาซ CO2 ) “ECO Idling Stop” เคร ื่ องจะตัดสินใจปดการทํางานของอุปกรณตอพวงตางๆ ในชวงท ี่ ไมไดใชงาน และเลือกที่จะเปดใชงานระบบคูลล ิ่งในชวงของการตัดเฉือนช ิ้ นงานที่ตองการความแมนยํา สูงโดยอัตโนมัติโดยพนักงานไมตองมาคอยมาดูแลดวยตนเอง

“ECO Power Monitor” เคร ื่ องมือวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานของเคร ื่ องจักรแลวแสดงผลบน หนาจอที่ชวยใหการตรวจสอบ และบันทึกผลการใชพลังงานของอุปกรณแตละสวนของเคร ื่ องจักรไดงายๆ ดวยภาพเพ ื่ อพัฒนาระบบการจัดการเพ ื่อประหยัดพลังงาน และลดการปลอยกาซ CO2 ใหมีประสิทธิภาพ มากข ึ้ นเดินหนาสูโรงงานที่เปนมิตรกับส ิ่ งแวดลอม

เคร ื่องโอคุมาท ี่ใหความเสถียรในการควบคุมคาความละเอียดระดับสูงสําหรับการตัดเฉือนอยาง ตอเน ื่ อง และยาวนานท ี่ เช ื่ อถือไดที่จะชวยเพ ิ่ มผลผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

การสอบเทียบ 3 มิติ ฟงกชั่นที่ชวยวินิจฉัยเสถียรภาพการตัดเฉือนท ี่ แมนยําข ึ้ น เคร ื่ องจักรท ี่ รักษาประสิทธิภาพการตัดเฉือนระดับความแมนยําไมโครสําหรับการผลิตอยางตอเน ื่ อง และยาวนาน ไดเองอัตโนมัติโดยไมตองพ ึ่ งแรงงานที่มีความเช ี่ ยวชาญ เคร ื่ องจักรที่มีโปรแกรมสอบเทียบระดับ พื้นผิวการติดต ั้ งเคร ื่ องจักรซ ึ่ งเส ื่อมสภาพจากการใชงานตลอดท ั้งปแบบก ึ่ งอัตโนมัติเพ ื่อปรับคาชดเชย สูการตัดเฉือนท ี่ แมนยําคงเดิม ลูกคาสามารถวัดคาช ิ้ นงานบนเทเบิลเคร ื่ องจักรไดทันทีโดยไมตองเสีย เวลายกช ิ้นงานออก โดยคุณภาพคาความละเอียดจะเทียบเทากับเคร ื่ องมือวัดสามมิติสปนเดิลประสิทธิภาพ สูง (หัว ATTACHMENT)สําหรับการตัดเฉือนอเนกประสงค ลูกคาสามารถเลือกระบบเช ื่ อมตอสปนเดิล ไดกวา 100 ประเภท โดยมีประวัติการตัดเฉือนที่พิสูจนความแมนยําไดจริงที่ชวยใหพนขอจํากัดดาน ประสิทธิภาพการตัดเฉือนโลหะ หัวสปนเดิลท ี่เปลี่ ยนเขาออกไดงายชวยใหสามารถตัดเฉือนช ิ้ นงานที่มี รูปรางซับซอนไดหลากหลายดวยระบบสวมเร็วแบบ ONE-TOUCH

ขอมูลบริษัทโอคุมา บริษัทโอคุมาเทคโน (ไทยแลนด) จํากัด


Address: เลขที่ 38 ถนนมอเตอรเวยแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย 
TEL: 0-2322-2445 FAX: 0-2322-2454
URL: http://www.okumathai.com/
จัดตั้งบริษัท : เดือนเมษายน พ.ศ. 2543


Contact us