ผูนําตองไดอาน!! หลักสูตรเพ ิ่ มพลังผูนํา

อุตสาหตัดสินใจแนวแนแลววา “จะคอยอบรมดูแลลูกนอง” และพยายามมาหลายทางแลว แตก็ไม เปนไปตามที่คิดไวเลย บางทีก็อยากจะบนออกมาเหมือนกันวา “บอกไปขนาดนั้ นแลวยังไมเปลี่ ยนอีก” “ไมมีอารมณจะทําตอแลว” “แคเตือนนิดๆ หนอยๆ ก็

เทคโนโลยีเคร ื่ องจักร-2

ภาพ 1 ขนาดมาตรฐาน, ขนาดท ี่ ยอมรับไดสูงสุด, ขนาดท ี่ ยอมรับไดตํ่าสุด, คาพิกัดความ เผ ื่ อของขนาด ภาพ 2 ความแตกตางของรูปรางระหวางแบบแปลนกับวัตถุจริง