วิธีการตัดกลึง

คําถาม

การสะทาน คืออะไร?

ตอบ

เปนอาการส ั่นประเภทหนึ่ งท ี่ เกิดข ึ้ นขณะทําการกัดกลึง และเปนตัวอยาง ขอบกพรองท ี่พบไดทั่วไปในงานกัดกลึงดวยเคร ื่ องจักร

ภาพ 2 ทําการตัดกลึงโดยไมมีแรงเคน (Stress) ที่กระทํากับช ิ้ นงานขณะกลึง แตงผิวสําเร็จ (ภาพจําลอง)