เทคโนโลยีเคร ื่ องจักร-3

คําถาม

การสะทาน คืออะไร?

ตอบ

เปนอาการส ั่นประเภทหนึ่ งท ี่ เกิดข ึ้ นขณะทําการกัดกลึง และเปนตัวอยาง ขอบกพรองท ี่พบไดทั่วไปในงานกัดกลึงดวยเคร ื่ องจักร

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางระยะย ื่ นของดอกกัด (End mill) กับการโกง