ใบมีดตัดเฉือน – ตัดเจียร-1

คําถาม

การสะทาน คืออะไร?

ตอบ

เปนอาการส ั่นประเภทหนึ่ งท ี่ เกิดข ึ้ นขณะทําการกัดกลึง และเปนตัวอยาง ขอบกพรองท ี่พบไดทั่วไปในงานกัดกลึงดวยเคร ื่ องจักร

ตาราง 1 ตัวอยางมาตรฐานการกําหนดอายุการใชงานของใบมีด