เทคโนโลยีเคร ื่ องจักร-4

คําถาม

การสะทาน คืออะไร?

ตอบ

เปนอาการส ั่นประเภทหนึ่ งท ี่ เกิดข ึ้ นขณะทําการกัดกลึง และเปนตัวอยาง ขอบกพรองท ี่พบไดทั่วไปในงานกัดกลึงดวยเคร ื่ องจักร

ภาพโดยสังเขป แสดงผิวกัดกลึงท ี่ เกิดแรงส ั่นในทิศตานแรงตัดเฉือน (แรงขับเคล ื่ อน)