ใบมีดตัดเฉือน – ตัดเจียร-2

คําถาม

การสะทาน คืออะไร?

ตอบ

เปนอาการส ั่นประเภทหนึ่ งท ี่ เกิดข ึ้ นขณะทําการกัดกลึง และเปนตัวอยาง ขอบกพรองท ี่พบไดทั่วไปในงานกัดกลึงดวยเคร ื่ องจักร

รูปภาพ 1 เม็ดมีดที่มี Chip Breaker หลากหลายรูปทรง