เทคโนโลยีเคร ื่ องจักร-2

คําถาม

การสะทาน คืออะไร?

ตอบ

เปนอาการส ั่นประเภทหนึ่ งท ี่ เกิดข ึ้ นขณะทําการกัดกลึง และเปนตัวอยาง ขอบกพรองท ี่พบไดทั่วไปในงานกัดกลึงดวยเคร ื่ องจักร

ภาพ 1 ขนาดมาตรฐาน, ขนาดท ี่ ยอมรับไดสูงสุด, ขนาดท ี่ ยอมรับไดตํ่าสุด, คาพิกัดความ เผ ื่ อของขนาด ภาพ 2 ความแตกตางของรูปรางระหวางแบบแปลนกับวัตถุจริง