ยกเลิกการตรวจเช็ค จําเปนตองพิจารณาระบบปองกันความผิดพลาด