บริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสังคมแห่ง IoT

หากสังคมขับเคลื่อนไปด้วยความตั้งใจและความปรารถนาของแต่ละคนได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี เมื่อเข้าไปในเมืองแม้จะได้รับความสะดวกสบายต่างๆ นานา แต่หากขับรถไปเองก็จะประสบกับ ปัญหาเรื่องที่จอดรถ แท็กซี่อาจจะสะดวกแต่ก็ตามมาด้วยราคาที่แพง อูเบอร์จากอเมริกามอง เห็นปัญหาดังกล่าวนี้ มันคือบริการที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นของสมาร์ทโฟน โดยนำรถยนต์ สว่ นตัวที่ไมไ่ ดใ้ ชง้ านและคนขับมาทดแทนแท็กซี่ เมื่อผูที้่ตอ้ งการใชง้ านแจง้ สถานที่ที่จะไปและจุด ขึ้นรถผ่านสมาร์ทโฟน รถจะมารับและขับไปส่งยังปลายทาง จากนั้นก็ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต นับเป็นบริการที่เชื่อมโยงความสะดวกของผู้ที่อยากเดินทางกับผู้ขับเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านช่องทาง การสื่อสารและดว้ ยราคาที่ยอ่ มเยา ปจั จุบันที่ญี่ปุน่ ยังไมไ่ ดรั้บการอนุญาตเนื่องจากคำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัยของลูกค้ามาก่อน ในอนาคต หากรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติเป็นที่นิยม มันอาจจะ กลายเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีประชากรลดลง

สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจสิ่งที่น่ากลัวคืออาการวูบอย่างกะทันหัน เมื่อเกิดอาการวูบ กล่าว ได้ว่าช่วงระยะเวลาก่อนจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาคือเวลาแห่งการต่อสู้

สิ่งที่คาดหวังคือ บริการที่จะสามารถส่งข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจที่ตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ ซึ่งติดอยู่กับร่างกายไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่าย เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ดูแลดำเนินการต่ออย่างเหมาะสม

การบริการทางการแพทย์เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องด้าน สุขภาพของผู้คน แต่ด้วยแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังมีไม่ทั่วถึง ทำให้ในความเป็นจริงยัง ไม่สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที หากเรามีเซ็นเซอร์และสร้างเครือข่ายที่รองรับการสื่อสาร ข้อมูลนั้นได้ ก็น่าจะให้การรักษาอย่างที่ผู้ป่วยคาดหวังและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที สามารถ หลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตได้ หากบรรเทาปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ไม่ทั่วถึงนี้ด้วยการสร้างระบบ ข้อมูลได้จริง ก็น่าจะเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพทีเดียว

สังคมผู้สูงวัยยังคงดำเนินไป และเมื่อผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เขา เหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์ไม่เฉพาะแต่โรคหัวใจเท่านั้น หากการบริบาล ทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนสังคมมีจำนวนที่เพียงพออย่างแท้จริง ปัญหาการต้องรอคิวนานๆ ใน โรงพยาบาลใหญ่ๆ เพื่อรอตรวจวินิจฉัยหลายขั้นตอนก็คงจะได้รับการบรรเทา

ประเด็น สำคัญ BOX
● ระบบการคมนาคมที่ขับเคลื่อนสังคมนั้น ก่อนอื่นเริ่มจากรถยนต์
● การบริการทางการแพทย์ถูกคาดหวังอย่างแรงกล้าว่าจะช่วยขับเคลื่อนสังคม