เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง
(Vertical Machining Center)

1 โครงสร้าง

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทั่วไปจะมีฝาครอบเครื่องอยู่ทำให้มองไม่เห็นโครงสร้างด้านใน (โครงเหล็ก) เครื่องแมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ในปัจจุบันมีการปรับฝาครอบให้ดูดีขึ้นและยังมีแผงควบคุมเป็นหน้าจอสัมผัสอีกด้วย หลายคนจึงนึกภาพคิด ว่าเป็นเครื่องมือกลรุ่นใหม่ แต่หากถอดฝาครอบออกโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ต่างไปจากเครื่องกัดทั่วไปมากเลย ฝาครอบ ของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์เรียกว่า “Splash Guard” โครงสร้างของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้งสามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามกลไกการเคลื่อนที่ด้วยแกน X ได้แก่ 1 ใช้โต๊ะ (Table) สำหรับหมุนชิ้นงาน 2 ใช้ หัวเพลาขับ (Spindle Head) สำหรับหมุนชิ้นงาน

1 กรณีใช้โต๊ะ (Table) สำหรับหมุนชิ้นงาน (ภาพที่ 1-1): ส่วนที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดและเป็นฐานรองคือ “􂨎􀀁􀀁 แท่นเครื่อง (Bed)” ซึ่งแท่นเครื่อง (Bed) นั้นเป็นฐานรองเพื่อรองรับเครื่องมือกลทั้งหมด (ตัวเครื่อง) และแท่นที่ จะเคลื่อนที่ไปในแกน Y ตามรางนำทางบนแท่นเครื่อง (Bed) ก็คือ “􂨐􀀁หมอนรอง (Saddle)” นอกจากนั้น แท่นที่ จะเคลื่อนที่ไปในแกน X ตามรางนำทางของหมอนรอง (Saddle) ก็คือ “􂨒􀀁โต๊ะ (Table)” นั่นเอง

ถัดมา ชิ้นส่วนที่อยู่บนแท่นเครื่อง (Bed) และเคลื่อนที่ออกในแนวตั้งคือ “􂰳􀀁 เสา (Column)” และส่วนที่จะ เคลื่อนที่ไปในแกน Z ตามรางนำทางของเสา (Column) ก็คือ “􂨖􀀁หัวเพลาขับ (Spindle Head)” นั่นเอง หัวเพลา ขับ (Spindle head) คือส่วนมีเพลาขับ (Spindle) ประกอบอยู่ในตัว

2 กรณีใช้หัวเพลาขับ (Spindle Head) สำหรับหมุนชิ้นงาน (ภาพที่ 1-2): ส่วนที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดและ เป็นฐานรองคือ “􂨎􀀁􀀁แท่นเครื่อง (Bed)” และแท่นที่จะเคลื่อนที่ไปในแกน Y ตามรางนำทางบนแท่นเครื่อง (Bed) ก็คือ “􂨒􀀁โต๊ะ (Table)” ชิ้นส่วนที่อยู่บนแท่นเครื่อง (Bed) และเคลื่อนที่ออกในแนวตั้งคือ “􂰳􀀁เสา (Column)” และ แท่นที่จะเคลื่อนที่ไปในแกน X ตามรางนำทางของเสา (Column) ก็คือ “􂨐􀀁 หมอนรอง (Saddle)” นั่นเอง และ ส่วนที่จะเคลื่อนที่ไปในแกน Z ตามรางนำทางของหมอนรอง (Saddle) ก็คือ “􂨖􀀁หัวเพลาขับ (Spindle Head)”

จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ถูกประกอบขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตาม “􂨎􀀎􂨖” ที่กล่าวไปข้างต้น และตำแหน่งของหมอนรอง (Saddle) จะแตกต่างกันไปตามการใช้โต๊ะ (Table) สำหรับหมุน ชิ้นงาน หรือการใช้หัวเพลาขับ (Spindle Head) สำหรับหมุนชิ้นงาน หมอนรอง (Saddle) คือแท่นที่เคลื่อนที่ ครอบคลุมถึงบริเวณรางนำทาง ในกรณีที่ 1 จะครอบคลุมถึงส่วนที่เป็นแท่นเครื่อง (Bed) ในกรณีที่ 2 จะ ครอบคลุมถึงส่วนที่เป็นเสา (Column)

2 ข้อดีและจุดบกพร่อง

แบบที่ 1 โต๊ะ (Table) จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางหน้าหลังซ้ายขวา แต่เนื่องจากหัวเพลาขับสามารถเคลื่อนที่ ได้แค่ในแนวตั้งเท่านั้นจึงมีความแข็งแกร่งของตัวยึดสูงเหมาะกับการตัดแบบงานหนัก (อัตราป้อนตํ่า/ความเร็ว รอบตัดสูง) ส่วนแบบที่ 2 เนื่องจากทำส่วนหัวเพลาขับให้เบาลงจึงสามารถทำให้ความเร็วอัตราป้อนหน้าหลัง ซ้ายขวาเร็วขึ้นได้ เหมาะสำหรับอัตราป้อนความเร็วสูงแต่ความแข็งแกร่งของตัวยึดตํ่า จึงจำเป็นต้องลดขนาด ความลึกของการตัดลง (อัตราป้อนสูง/ความเร็วรอบตัดตํ่า)